Flödesmätning av inläckage i bergstunnlar
Västlänken, Göteborg

Flödesmätning Västlänken på uppdrag av NCC

Paab har fått uppdraget att mäta och övervaka inläckage av vatten i bergtunnlar, som NCC tillsammans med Wayss & Freytag – West Link Contractors – WLC, bygger för Västlänken, Korsvägen i Göteborg. Uppdragsgivare till WLC är Trafikverket.

Varför mäta inläckage?

Anledning till att mäta inläckage är att höga mängder inläckage av vatten kan påverka grundvattennivåer och därmed bl.a. orsaka sättningar på befintliga byggnader ovan jord.

Mätsystem med pump och flödesmätare

Mätvallar är utplacerade på jämna avstånd utefter tunnlarnas längd. Mätvallarna samlar inläckande vatten som leds till brunnar utefter tunnelväggarna. I brunnarna placeras pumpar som via magnetiskt induktiva flödesmätare pumpar upp vattnet till tunnelmynningen och vidare till reningsverk.

Signalöverföring

Ju längre in i berget man kommer, ställs kraven högre på att få mätvärden på flödesmätningar upp till markytan. Att använda signalkabel är ingen bra lösning med många flödesmätare och långa avstånd.

WiFi är lösningen

Det befintliga WiFi-nätverket används. För att kunna använda de analoga mätvärdena från flödesmätare har Paab utvecklat produkter för signalomvandling från analog till digital och vice versa. Vid tunnelmynningarna tas WiFi-signalerna emot och omvandlas tillbaka till analoga signaler.

Molntjänst via GSM

Trafikverket får i sin tur alla analoga värden från flödesmätarna sända till sig via GSM och ett molnbaserat mätdataprogram.

Modulärt utbyggbart

Systemet är modulärt uppbyggt för att enkelt kunna byggas ut efter uppkomna behov.

Oscar Möller,

Biträdande platschef på NCC Korsvägen

”Systemet med flödesmätning och signalöverföring ända nerifrån tunneln och upp till molnet har gjort både oss på NCC och Trafikverket mycket nöjda.”

Exempel på produkter vid denna typ av applikation

Kontaktperson

Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst